موضوع: "همه"

فضای مجازی

حضرت آیت الله خامنه ای، صبح امروز در ابتدای درس خارج فرمودند: روحانیون باید با شناخت فضای مجازی و استفاده از فرصتهای آن، معارف و مفاهیم اسلامی را تبیین کنند.

امام جواد علیه السلام نشانه مقاومت

رهبر انقلاب :

امام جواد علیه السلام مظهر مبارزه با باطل بود،او کوششگر برای حکومت الله بود.او نمودار و نشانه مقاومت است.
انسان بزرگی که تمام دوران کوتاه زندگی اش با قدرت مزدور و ریاکار خلیفه عباسی و مامون مقابله و مبارزه کرد و
هرگز قدمی عقب نشینی نکرد وتمام شرایط دشوار را تحمل کرد وبا همه ی شیوه های مبارزه ی ممکن مبارزه کرد.