آرشیو برای: "تیر 1396"

چادری ها بخوانند!

​ - چیشد چرا نشستی ؟ + خیلی … گرمه ! -  نفس نفس می زنی ؟ + حس می کنم … دارم .. خفه میشم از گرما ! - چون چادر سرته ؟ + هم چادر … هم آستین .. روسریم .. گرمه ! - ناراحتی بردار ! + نه … ولی ‌.. وحشتناکه ! حالمو نمیفهمی .. باید… بیشتر »

بقیع....

​ نام بقیـع که می آید یک دنیـا بغض و دلتنگی روی قلبمان آوار می شود . آنها که مدینه نرفته اند ، دلتنگ تنها یک لحظه تنفس  در جوار این غریبستانند و آنان که رفته اند دلتنگ یکبار دیگر  دیدن روی ماه این خاک آسمانی … . . ای چهار اختر آسمان سبز… بیشتر »

دل من سخت هوای حرمت را دارد....

​ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ،ﻫﻮﺍﯼ ﺣﺮﻣﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ …ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺗﺴﺒﯿﺢ،ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﺩﻧﺞ ﺣﺮﻣﺖ … ﺑﺸﻤﺎﺭﻡ ﯾﮏ،ﯾﮏ … ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺍﺯ ﺩﻝ… ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﻟﺨﺴﺘﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ جگرم… ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﯽ ﻻﯾﻖ ﻭ ﺁﺷﻔﺘﻪ سرم… ﺩﻝ ﻣﻦ ! ﯾﮏ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻋﻄﺮ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ … ﮐﻪ… بیشتر »