کلید واژه: "عباس"

عاشقمی؟؟؟

​قهر بودیم،در حال نماز خواندن بود. نمازش که تمام شد هنوز پشت به اون نشسته بودم… کتاب شعرش را برداشت و با یه لحن دلنشین شروع کرد به خوندن… ولی من باز باهاش قهر بودم!! کتابو گذاشت کنار…بهم نگاه کرد و گفت: غزل تمام…نمازش… بیشتر »

دلیل انتخاب نام عباسعلی...

​ پدرش گفت:عباس سر به تن دارد؟گفتیم نه پرسید:دو دست دارد؟  گفتیم نه با اطمینان خاطرگفت: خیالم راحت شد دلیل انتخاب نام عباسعلی این بود بیشتر »