کلید واژه: "عمو"

عباس ادب

عباس ادب
ام البنیـن نگاهی به عبـاس کرد و نگاهی به فرزندان زهـرا … آرام در گوش عباسش خواند « یادت باشـد عزیز مادر هیچگاه حسـن و حسیـن را برادر صدا نکن خطابت فقط این باشـد: آقای مـن ! و زینب و ام کلثوم را خواهر نخوان چنین خطابشان کن: بانوی من ! مبادا جلوتر… بیشتر »

ای ماه ترین عموی دنیا.......

می گویند سری که درد نمی کند را که دستمال نمی بندند اما میخواهم بگویم سر من برای سربندی که نام تو روی آن حک شده باشد درد می کند........... بی سبب نیست که در قلب همه جا داری آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری بیشتر »