کلید واژه: "بین الحرمین"

قصه ی ما به سر رسید....

مثلِ یک خواب بود…. خوابی که دلم نمیخواست تمام بشود…. وارد حرم عباس شدم  میدانستم این جا تمام گره ها بدون دست باز میشود… اما یاد دستان عباس  عمود آهنین….فرق شکافته… بی اختیار اشکانم را جاری کرد… و تمام غم… بیشتر »

این جا کربـــــلاست........

.. . کربلا که بـروی انگـار حسیـن(ع) با دستـان خودش جلوی چشمانـت پرده ای می کشـد تا نبینـی و فراموش کنـی ، روضه هایی که بارها شنیده بودی ... حسیـن(ع) تابِ بیقراری زائر را ندارد .. . . « مثلا یادت می رود بین الحـرمین همانجایی است که کمـر حسیـن را خم کـرد… بیشتر »